ДКТ на закупівлю послуг з грошового посередництва

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

комітету з конкурсних торгів

від  “20”  січня   2011 р. №28

Голова комітету з конкурсних торгів

________________Т.В.Разумна

Документації конкурсних торгів

на закупівлю послуг з грошового посередництва інші (послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню  платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення)

(Код ДК 016-97 65.12.1 )

м. Маріуполь – 2011 р.

 

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення  державних закупівель»;  постанови КМУ №247 від 26.03.2008 (із змінами та доповненнями) « Про вдосконалення  порядку розрахунків за спожитий природний газ населенням та установами і організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів».                                                                                            Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом та постановою КМУ

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз”

місцезнаходження

87515,Донецька область, м. Маріуполь , Жовтневий район, вулиця Миколаївська, будинок 16

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Разумна Тетяна Василівна – заступник голови правління ВАТ “Маріупольгаз” телефон/факс (0629) 52-59-23; електронна адреса  www.margaz.com.ua 87515,Донецька область, м. Маріуполь , Жовтневий район, вулиця Миколаївська, будинок 16

3. Інформація про предмет закупівлі

 

 

найменування предмета закупівлі

послуги  грошового посередництва (послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню  платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення)

вид предмета закупівлі

послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Лот   Лот 1: М       Місце поставки: Приморський  район м. Маріуполь Донецька область;

Обсяг надання послуг  -240 тис. грн.

Лот 2: Мі      Місце  поставки: Жовтневий   район м. Маріуполь Донецька область;

Лот2:  Обсяг надання послуг  -250 тис  грн.

Лот 3:

Місце поставкии:  Ілічівський  район  м. Маріуполь Донецька область;

:  Обсяг надання послуг  -310 тис  грн.

Лот 4: Місце поставки: Орджонікідзевський район м. Маріуполь Донецька  область;

:         Обсяг надання послуг  -290 тис  грн.

Лот 5:

Л      Місце поставки: Новоазовський    район Донецька область;

:         Обсяг надання послуг  -150 тис грн.

Лот 6:

Лот 6 Місце поставки:  Володарський  район Донецька область;

Обсяг надання послуг  -140 тис грн.

Лот 7:

Місц  Місце поставки: Першотравневий  район Донецька область.

Обсяг надання послуг  -120 тис  грн.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Березень  – грудень  2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
Розрахунки за надані послуги  здійснюватимуться у національній валюті України – гривні.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються підприємством ВАТ “Маріупольгаз” подальше - замовник, викладаються українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти автентичні, визначальним є текст, викладений українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє  про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* ця вимога  не стосується учасників, які здійснюють діяльність  без печатки згідно з чинним 
законодавством , за винятком оригіналів чи нотаріально засвідчених  документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів до кожної частини  предмета закупівель (лотів).                                                                                         Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується:                                                                                                                    -  у разі підпису керівника , який приймає участь в закупівлі: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довідкою  ЄДРПОУ України;                                                                                                                - у разі підпису уповноваженої  особи учасника: дорученням  що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Доручення  оформляється   за підписом керівника учасника та завіряється  печаткою підприємства.                                                                  У разі якщо уповноважений представник учасника  закупівлі є працівником його структурного  підрозділу і не має можливості надати оригінал  довіреності на вчинення дій, зазначених  у документації  конкурсних торгів, через  наявність її у єдиному екземплярі та необхідності  використання у подальшому, до складу пропозиції конкурсних торгів  може надаватися не оригінал  довіреності , а нотаріально засвідчена копія такої довіреності. Пропозиція конкурсних торгів ( за кожним лотом)  запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів (із зазначенням  назви та номера лоту);
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),                                         - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
-маркування: "Не відкривати до 03.03.2011  10 годин

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- інформації про технічні, якісні  та кількісні характеристики  предмета закупівлі , у тому числі  відповідну технічну специфікацію.                                                                                                 - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям ;                                                                                    - документи що дають право на впровадження послуг грошового  посередництва (послуги з приймання платежів, що надходять за спожитий природний газ)                                                                                    Пропозиція, що надається Учасником подається  окремо за кожним лотом  та складається з:                                                                                              - комерційної  частини;                                                                                      - технічної частини.                                                                                           Кожна частина  повинна мати реєстр наданих документів.                     Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, перелік документів, які вимагаються  для підтвердження  відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника (п.6 Розділу 3 цієї документації  та Додаток 3 до неї), істотні умови договору (п. 2 розділу 6), форму «Пропозиція» (Додаток №1), копії документів, які  посвідчують особу, яка буде присутня на розкритті пропозицій конкурсних торгів, а також інші документи та матеріали, які  повинні бути оформлені та подані учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів.                                                                                                  Технічна  частина повинна  включати  повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника (Додатки 2.1-2.7)                                                                                                           По кожному лоту пропозиції конкурсних торгів подаються окремими пакетами документів.                                                                                Кожна пропозиція  конкурсних торгів  повинна супроводжуватися документом, що підтверджує  надання учасником забезпечення пропозиції  конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів - вимагається .                          Розмір  забезпечення  пропозицій конкурсних торгів складає 5 відсотків  очікуваної вартості закупівлі послуг щодо кожної частини  (лота), а саме:                                                                                                                                   -  лот №1 – 12,0 тис грн. (дванадцять  тисяч гривен,00 коп);                                                                                                -  лот №2 – 12,5 тис грн. ( дванадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                          -  лот №3 – 15,5 тис грн. ( п’ятнадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                       -  лот №4 – 14,5 тис грн. ( чотирнадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                       -  лот №5 –   7,5тис грн.  ( сім  тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                    -  лот №6 –   7,0тис грн.  ( сім  тисяч  гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                      -  лот №7 –   6,0тис грн.  ( вісім  тисяч  гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                                                                                                                  Вид забезпечення пропозиції конусних торгів: завдаток.                             Забезпечення  пропозиції конкурсних торгів вноситься  учасником шляхом   надання у складі пропозиції конкурсних торгів  підписаного з боку Учасника  та замовника договору завдатку  виключно за формою наданою у додатку №1Д «Договір про надання завдатку» до документації конкурсних торгів , та перерахуванням відповідної суми на розрахунковий рахунок Замовника не пізніше ніж за два робочих дня до дати розкриття конкурсних пропозицій. Підтвердженням  надання  забезпечення  пропозиції конкурсних торгів  є наявність  у тендерній пропозиції учасника  оригіналу платіжного  доручення  з відміткою банку про перерахування  суми забезпечення  пропозиції конкурсних торгів.                                                                                                                    Договір про надання завдатку підписаний з боку Замовника  надається Учаснику, на його  письмовий запит з зазначенням лотів по яким він має намір взяти участь.                                                                                                                 Строк дії  забезпечення пропозиції конкурсних торгів -  день визначення переможця торгів або день відміни торгів чи визначення  торгів такими, що не відбулися.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає  забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції  конкурсних торгів  у разі:                                     -  закінчення  строку  дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів зазначеного  у документації конкурсних торгів;                                                  - укладення договору  про закупівлю з учасником , що став  переможцем конкурсних торгів ;                                                                                    - відкликання пропозиції  конкурсних торгів до закінчення  строку її подання;                                                                                                                         - закінчення процедури закупівлі у разі не укладання договору про закупівлю з жодним  з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.                                                                                                         Спосіб повернення  забезпечення пропозиції конкурсних торгів: шляхом  перерахування  відповідної суми на розрахунковий рахунок Учасника, вказаний у договорі (зазначений у п.3 розділу 3)                                                                                    Забезпечення  пропозиції конкурсних торгів  не повертається  замовником у разі:                                                                                                             - відкликання  пропозиції конкурсних торгів  учасником після закінчення строку її подання;                                                                                 - не підписання учасником, що став переможцем  процедури торгів, договору про закупівлю;                                                                                    - ненадання переможцем  торгів забезпечення виконання договору  про закупівлю після акцепту його пропозиції  конкурсних торгів.                    Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі   якщо вони не повертаються учаснику), залишаються  на рахунку замовника.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом  120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого  забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону, та вимогами,  встановленими статтею 17 Закону.
Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані , які відповідають таким критеріям (за кожним лотом окремо):                                                                                                                    Наявність  обладнання та матеріально-технічної бази. Учасник надає перелік:                                                                                                                                                                                                  -  діючих філій/ відділень, що надають  послуги з грошового посередництва  із зазначенням адреси розташування.  При наявності додаються договори оренди приміщень.                                                                     -  матеріально - технічної бази , із підтвердженням його наявності, у  тому числі договори оренди;                                                                                                              Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у тому числі  Учасник надає:                                                                                                 -   штатний розклад працівників, що залучені до надання послуг з розрахунково-касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення.                                 -  розрахунок чисельності на виконання робіт по наданню послуг з розрахунково – касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення                                                                                                          Наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Учасник надає копії діючих договорів на виконання робіт з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів , що надходять за спожитий природний газ від населення;                                                                                                              Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).                                                                                         Учасник повинен надати копії наступник документів за 2010рік :                                                                                     -     балансу;                                                                                                           -      звіту про фінансові результати,                                                                        -      звіту про рух грошових коштів,                                                       Учасник процедури закупівлі , який за правовим статусом не є Банком надає  оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.                                             Згідно до вимог статті 17 Закону Учасник надає документи які підтверджують що:                                                                                              - до учасника не було притягнуто  згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;                                                                                                    Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  документів , які  містять  відомості про те, що до учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення ,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаних  документів , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цих  документів. -  службова (посадова) особа  учасника , яку уповноважено   учасником представляти його інтереси  під час проведення процедури  закупівлі,  не була засуджена  за злочин пов'язаний з порушенням  процедури закупівлі , чи інший злочин, вчинений з корисливих  мотивів, судимість з якої не знято  або не погашено  у встановленому законом порядку;  Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  документів , які  містять  відомості про те, що службова (посадова) особа  учасника, яку  уповноважено учасником  представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не була  засуджена за злочин пов'язаний  з порушенням  процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаних  документів , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цих  документів. - документи, що підтверджують  правомочність учасника  на укладання  договору про закупівлю;                                                                                            -   оригінал довідки, дійсної на момент подання пропозиції, яка містить  відомості про те, що учасника не  визначено  у встановленому  законом порядку  банкрутом, чи відносно  нього не  відкрита ліквідаційна процедура .                                                                                                    Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  довідок , які  містять  відомості про те, що учасника не визнано  в установленому порядку банкрутом, чи стосовно нього  не порушено  провадження у справі  про банкрутство,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаної довідки , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цієї довідки. -  оригінал  довідки   з податкової інспекції  про відсутність  заборгованості  із сплати податків і зборів (обов’язкових  платежів  до бюджету),  дійсної на момент  подання пропозиції конкурсних торгів;                                                                                   - копія Статуту або іншого  установчого документу.                                                                                          Документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.                                                                             Усі пропозиції конкурсних торгів або  кваліфікаційні  пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статі16 Закону та вимогами, встановленими статтею 17 Закону, та за відсутності інших, передбачених цим Законом , підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.                                                         Документальне підтвердження іншим вимогам Замовника:                               - копія свідоцтва про державну реєстрацію;                                                - копія довідки ЄДРПОУ ;                                                                                         - копія свідоцтва платника податку на додану вартість;

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься у Технічній специфікації (Додаток 2), яка є невід’ємною частиною даної документації конкурсних торгів

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Умови до  цієї документації конкурсних торгів не встановлено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів .                                                             Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 3 п.1., додатково позначених «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою (виключно листом  із повідомленням та описом  включених додатків)

місце подання пропозицій конкурсних торгів

87515, Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вулиця Миколаївська, будинок 16 кім 18

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

03.03.2011р     9. 00 годин
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

87515,Донецька область, м. Маріуполь , Жовтневий район, вулиця Миколаївська, будинок 16 кім 18

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

03.03.2011р     10. 00 годин
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується:                                          у разі  якщо  в закупівлі приймає участь керівник:  випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довідкою с ЄДРПОУ України, наявністю паспорту;                                                                                                                          у разі якщо  в закупівлі приймає участь уповноважена особа: довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника  у процедурі  розкриття пропозицій конкурсних торгів.  Доручення  оформляється   за підписом керівника учасника та завіряється  печаткою підприємства.                                                                                                     Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції частини предмета закупівлі (лота).                                       Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону згідно Додатку 4 цієї документації.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.                                                                                                                     Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:                                                       при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;                                                                                           Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України і на підставі Типового договору затвердженого уповноваженим органом – Міністерством економіки України .

Умови договору не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону.

Учасник не має права відступити від істотних умов, але має право їх конкретизувати.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

-             предмет договору;

-             ціна договору ( не перевищує  одного відсотку  загальної суми

коштів , що прийнято від населення  за спожитий природний

газ)*

-             термін та місце  надання послуг;

-             порядок  здійснення оплати *;

-             строк дії договору;

-             права та обов'язки* сторін;

-             відповідальність сторін                                                                                           та визначені  у проекті Договору про надання послуг з розрахунково - касового  обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ  від населення.

Ціна договору (винагорода за надані послуги), порядок здійснення оплати   та перерахування  коштів прийнятих учасником від населення  за спожитий   природний газ  на поточний рахунок із спеціальним режимом використання , відкритий Замовником не повинні  суперечити вимогам Постанови КМУ №247 від 26.03.2008 (із змінами і доповненнями) «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ». У разі якщо  сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається  неукладеним. Якщо  учасник вчинив фактичні  дії щодо виконання  договору, правові наслідки  таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розмір  забезпечення  виконання договору  про закупівлю складає 5 відсотків вартості  договору ( за кожним лотом окремо),  а саме:                                                                                                       -  лот №1 – 12,0 тис грн. (дванадцять  тисяч гривен,00 коп);                                                                                                -  лот №2 – 12,5 тис грн. ( дванадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                          -  лот №3 – 15,5 тис грн. ( п’ятнадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                       -  лот №4 – 14,5 тис грн. ( чотирнадцять тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                       -  лот №5 –   7,5тис грн.  ( сім  тисяч п’ятсот гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                    -  лот №6 –   7,0тис грн.  ( сім  тисяч  гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                      -  лот №7 –   6,0тис грн.  ( шість тисяч  гривен, 00коп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Вид надання забезпечення  виконання  договору про закупівлю: завдаток                    Забезпечення виконання договору  вноситься  Учасником - переможцем  шляхом    підписання   договору завдатку  виключно за формою наданою у додатку № 3Д « Договір про надання завдатку » до документації конкурсних торгів , та перерахуванням відповідної суми на розрахунковий рахунок Замовника у день  укладення договору про закупівлю .                                                                                                         Два екземпляри Договір про наданні завдатку (додаток №3Д до документації конкурсних торгів),  підписаних   з боку  Замовника Учаснику буде надано разом із  повідомленням про акцепт. Належним чином оформлений з боку Учасника  один екземпляр Договору, переможець торгів  повинен надати Замовнику  у  момент підписання Договору про надання послуг.                                                                                       Замовник повертає  забезпечення виконання договору про закупівлю після  виконання учасником - переможцем   договору, а також у разі  визнання судом результатів процедури  закупівлі або договору  про закупівлю  недійсним у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною  третьою статті 31 Закону , а також  згідно з умовами,  зазначеними у договорі, але не пізніше  ніж протягом трьох банківських  днів з дня  настання  зазначених обставин
 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                Разумна Т.В.

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

Комерційна частина

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

на закупівлю послуг з  грошового  посередництва інші ( послуги з розрахунково – касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення

(форма  подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю  послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) (Код ДК 016-97 65.12.1 ) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію та технічну специфікацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

Найменування  послуги

Одиниці виміру

Розмір винагороди за надані послуги*

 

Умови розрахунків___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 • розмір винагороди за надані послуги,
 • строки надання послуг  в частині  перерахування  прийнятих від населення коштів за спожитий природний газ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання , відкритий Замовником
 • умови розрахунків

не повинні суперечити вимогам постанови КМУ №247 від 26.03.2008 ( із змінами та доповненнями) «Про вдосконалення  порядку розрахунків за спожитий природний газ»

Учасник  погоджується на виконання вимог щодо забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення  виконання  Договору.

Ми уповноважені на підписання договорів  завдатку , маємо  можливість та погоджуємося  виконати вимоги зазначених  договорів.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

ДОДАТОК 2.1

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Приморському районі м. Маріуполя Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Приморському районі м. Маріуполя та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Приморському районі м. Маріуполя Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Приморському районі м. Маріуполя Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Приморському районі м. Маріуполя Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у                Приморському  районі м. Маріуполя Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

32 000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Приморському районі м. Маріуполя Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.2

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Жовтневому районі м. Маріуполя  та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Жовтневому

м. Маріуполя Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у                Жовтневому  районі м. Маріуполя Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

56 000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.3

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Ілічівському  м. Маріуполя Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Ілічівському районі м. Маріуполя та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Ілічівському районі м. Маріуполя Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Ілічівському  районі м. Маріуполя Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Ілічівському районі м. Маріуполя Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у                Ілічівському  районі м. Маріуполя Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

31 000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Ілічівському  районі м. Маріуполя Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.4

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Орджонікідзевському районі   м. Маріуполя Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Орджонікідзевському районі м. Маріуполя та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Орджонікідзевському  районі м. Маріуполя Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Орджонікідзевському  районі м. Маріуполя Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Орджонікідзевському  районі м. Маріуполя Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

(у часах)

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

(у часах)

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у                Орджонікідзевському  районі м. Маріуполя Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

45000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Орджонікідзевському  районі м. Маріуполя Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.5

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Новоазовському  районі   Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Новоазовському  районі Донецької області та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Ново азовському   районі Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Новоазовському   районі  Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Новоазовському   районі  Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

(у часах)

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

(у часах)

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у                Новоазовському районі Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

9000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Новоазовському  районі Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.6

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Володарському   районі   Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Володарському  районі Донецької області та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Володарському   районі Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Володарському   районі  Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Володарському   районі  Донецької області (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення)  (Фм)

Зазначає Учасник

(у часах)

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

(у часах)

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у Володарському районі Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

8000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Володарському  районі Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 2.7

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики надання послуг з грошового посередництва  інші ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Першотравневому   районі   Донецької області (Код ДК 016-97 65.12.1 )

 

п/п

Найменування

 

 

Розділ 1. Матеріально - технічне забезпечення

 

1

Кількість абонентів, яким Учасник має можливість  щомісячно надати послуги з  розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів за спожитий  природний газ у Першотравневому  районі Донецької області та провести операцію з перерахування  платежів за природний газ на користь Замовника

Зазначає учасник

2

Кількість   відділень/ філій  Учасника, що  надає послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Першотравневому   районі Донецької області

Кількість зазначає Учасник  (не менше 1)

(окремою довідкою додається перелік діючих філій/відділень , що надають послуги  із зазначенням   адреси розташування . При наявності  додаються договори оренди приміщень).

3

Наявність обладнання та необхідної матеріально - технічної бази  що залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Першотравневому   районі  Донецької області

перелік та кількість  зазначає Учасник із  підтвердженням  його наявності, у тому числі  договорів оренди

4

Кількість  робочих місць з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  за спожитий природний газ від населення у Першотравневому   районі  Донецької області   (Крм)

Учасник зазначає загальну кількість, у тому числі   окремо по кожній філії/ відділенню.

5

Місячний фонд часу   одного працівника, зайнятого  роботами з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів що надходять від населення) (Фм)

Зазначає Учасник

(у часах)

6

Норма часу на обслуговування  одного  абонента   з надання послуг з грошового посередництва ( послуги з  розрахунково - касового обслуговування  по прийманню платежів, що надходять  від населення) (Нч)

Зазначає Учасник

(у часах)

7

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення у Першотравневому районі Донецької області

Розраховується за формулою:

 

Рз=Крм*Фм:Нч

7000

8

Наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання і  досвід  та  залучені до надання послуг з  грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) у Першотравневому  районі Донецької області

зазначає Учасник

9

Наявність програмно - технічних комплексів із самообслуговування

зазначає Учасник

ДОДАТОК 3

Перелік документів, які Учасник повинен надати

у складі пропозиції конкурсних торгів для підтвердження відповідності його діяльності статутнИм документам

та вимогам чинного законодавства

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

Звертається увага учасників на необхідність надання усієї копії статуту, а не окремих його сторінок.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсної на момент подання пропозиції конкурсних торгів.

3. Документи, які повинен подати Учасник  на виконання вимог  статті 17 Закону :

3.1  Документи підтверджуючий, що до Учасника не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення у сфері  державних закупівель корупційного правопорушення, дійсні на момент подання пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  документів , які  містять  відомості про те, що до учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення ,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаних  документів , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цих  документів.

3.2   Документи, що  службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси  під час проведення  процедури закупівлі не  була засуджена  за злочин  пов'язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої  не знято або не погашено у встановленому законом порядку, дійсні на момент подання пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  документів , які  містять  відомості про те, що службова (посадова) особа  учасника, яку  уповноважено учасником  представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не була  засуджена за злочин пов'язаний  з порушенням  процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку ,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаних  документів , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цих  документів.

3.3  Документи, що підтверджують правомочність Учасника на укладання договору про закупівлю.

У разі якщо уповноважений представник учасника  закупівлі є працівником його структурного  підрозділу і не має можливості надати оригінал  довіреності на вчинення дій, зазначених  у документації  конкурсних торгів, через  наявність її у єдиному екземплярі та необхідності  використання у подальшому, до складу пропозиції конкурсних торгів  може надаватися не оригінал  довіреності , а нотаріально засвідчена копія такої довіреності.

3.4 Оригінал довідки, яка містить відомості про те, що учасника не визнано в установленому порядку банкрутом, чи стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство, дійсної на момент подання пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник подає  пропозиції до декількох лотів  та не має можливості надати необхідну колкість  оригіналів  довідок , які  містять  відомості про те, що учасника не визнано  в установленому порядку банкрутом, чи стосовно нього  не порушено  провадження у справі  про банкрутство,  то в такому випадку до одного із пакетів документів  обов’язково  додається оригінал вказаної довідки , а до інших пакетів із пропозиціями – нотаріально  засвідчені копії цієї довідки.

4 Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4.4 Документи що дають право на впровадження послуг грошового  посередництва (послуги з приймання платежів, що надходять за спожитий природний газ)

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                 Разумна Т.В.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою

Перелік критеріїв

 

№ п\п

Найменування критеріїв

Бали

1

Розмір винагороди за надані послуги з грошового посередництва (послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення)

50

2

Кількість   відділень/ філій  що   надають послуги  з грошового посередництва (послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення)

10

3

Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення

35

4

Наявність  програмно-технічних комплексів  із самообслуговування

5

 

Всього

100

Максимальна сума балів для пропозиції – 100.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значення сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

 

Методика оцінки

1. Максимальна кількість балів за критерієм  "Розмір винагороди за надані послуги з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення " -50 .

Кількість балів за критерієм визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення за критерієм «Розмір винагороди за надані послуги " у якої є найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів за критерієм "Розмір винагороди за надані послуги". Кількість балів для решти  пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 50 де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Розмір винагороди за надані послуги";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

50 - максимально можлива кількість балів за критерієм " Розмір винагороди за надані послуги ".

 

2. Максимальна кількість балів за критерієм  Кількість   відділень/ філій  що надають послуги  з грошового посередництва ( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення)– 10.

Кількість балів за критерієм  визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів,  у яких  кількість   відділень/ філій  що будуть  надавати послуги  з грошового посередництва  найвигідніша (найбільша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Робчисл /Р max *10, де

 

Б обчисл  = обчислювана кількість балів;

Р max – найбільша кількість філій/відділень;

Р обчисл – кількість  відділень/філій кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм Кількість   відділень/ філій  що будуть  надавати послуги  з грошового посередництва( послуги з розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий  природний газ від населення) ”.

3. Максимальна кількість балів за критерієм  Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення –35.

Кількість балів за критерієм  визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів,  у яких  рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення  найвигідніша (найбільша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Робчисл /Р max *35, де

 

Б обчисл  = обчислювана кількість балів;

Р max – найбільший рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення;

Р обчисл – рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення кількість балів для якої обчислюється;

 

35 – максимально можлива кількість балів за критерієм Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення .

 

5. Максимальна кількість балів за критерієм  Наявність  програмно - технічних комплексів із самообслуговування” – 5.

Кількість балів за критерієм  визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів,  у яких  визначено за критерієм «Наявність  програмно - технічних комплексів із самообслуговування »:

- так присвоюється максимально можлива кількість балів 5.

- ні присвоюється мінімальна кількість балів 0.

Загальна кількість балів по всім критеріям розраховується по формулі:

Кількість балів по критерію «Розмір винагороди за надані послуги з грошового

посередництва ( послуги з розрахунково - касового  обслуговування по прийманню

платежів, що надходять за спожитий природний газ  від населення

+ кількість балів по критерію Кількість   відділень/ філій  що будуть  надавати

послуги  з грошового посередництва

+ кількість балів по критерію Рівень забезпеченості  населення послугами розрахунково - касового обслуговування по прийманню платежів, що надходять за  спожитий природний газ  від населення

+ кількість балів по критерію „Наявність  програмно – технічних  комплексів із самообслуговування ”

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                            Разумна Т.В.

М.П.

 

 

Додаток №1Д

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ЗАВДАТКУ

м. Маріуполь                                                                        “__” ______________2011р.

 

__________________________________________________(надалі іменується Учасник) в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________ з однієї сторони, та Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз” (надалі іменується Замовник) в особі __________________________________________________________________________що діє на підставі ___________________________з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо — Сторона) уклали цей договір про надання завдатку (надалі іменується Договір про завдаток) у відповідності з параграфом 5 глави 49 Цивільного кодексу України, статею 24 Закону України “Про здійснення державних закупівель”   № 2289 від 01.06.2010р. та умовами документації конкурсних торгів на забезпечення пропозиції конкурсних торгів за лотом № ___ про закупівлю послуг з грошовго посередництва інші (послуги по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення) КОД ДК 016-97 65.12.1, уклали цей Договір про таке:

1.      Сторони дійшли згоди в тому, що грошова сума у розмірі ____________ (_________________________)  гривень сплачена Учасником як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, що подається ним відповідно до умов документації конкурсних торгів для участі у процедурі закупівлі, має статус завдатку.

2.      Завдаток не повертається Замовником Учаснику у разі:

-        відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

-        непідписання Учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

-        ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

3. Замовник повинен повернути завдаток учаснику протягом трьох банківських днів з дня            настання підстави для повернення завдатку у разі:

-        закінчення строку дії забезпечення конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

-        укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

-        відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

-        закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

4.      Цей договір про завдаток вважається укладеним з моменту перерахування грошових коштів зазначених у п. 1 цього Договору на розрахунковий рахунок Замовника зазначений у документації конкурсних торгів.

5.      Строк цього Договору про завдаток починає свій перебіг у момент, визначений у п.4 цього Договору про завдаток, та триває пртягом строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів.

6.      Цей договір про завдаток є невід'ємною частиною пропозиції конкурсних торгів Учасника на закупівлю послуг з грошовго посередництва інші (послуги по прийманню платежів, що надходять за спожитий природний газ від населення) КОД ДК 016-97 65.12.1 по лоту № 1.

7.      Цей договір про завдаток складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу  - по одному для кожної із сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ і РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Учасник Замовник

______________________________                                                                       ВАТ “Маріупольгаз”

______________________________                                                                       87515, м. Маріуполь

______________________________                                                                       вул. Миколаївська, 16

______________________________                                                                       ЄДРПОУ 03361135 МФО 335742

______________________________                                                                       р/р 26007900175722 у філії

ПАТ “ПУМБ” у м. Маріуполі

_________________/________________/                          ___________/_________________/

 

Додаток № 2Д

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ  ПОСЛУГ

приймання платежів від населення

за спожитий природний газ

____________________                                                        ______________ 20__ року

(місце укладення договору)

 

 

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»

 

в особі  голови Правління  Кураша Миколи Андрійовича,   що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та _______________________________

_______________________________________________________________________

(найменування Учасника)

в особі ________________________________________________________________,                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. На виконання умов цього Договору Учасник  через мережу своїх відділень прймає готівкові кошти у національній валюті, як оплату фізичними особами, надалі за текстом «Споживачами», за природний газ та перераховує отримані кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Замовника №2603830119796, у філії-Маріупольське відділення № 8013 ВАТ «Державного ощадного банку України» ( Код банку 394200) загальною сумою, у повному обсязі. При цьому Замовник забов’язаний прийняти послугу та сплатити на користь Учасника комісійну винагороду згідно з п.4.1.  цього Договору.

1.2. Прийом від Споживачів готівкових коштів, що сплачуються на користь Замовника, здійснюється через каси Учасника.

1.3. Учасник приймає надані готівкові кошти та здійснює безготівкові розрахунки на підставі документів, оформлених згідно з положеннями чинного законодавства України.

1.4. Учасник не несе відповідальність за достовірність інформації, що зазначатиметься Споживачем в платіжних документах на переказ грошових коштів на користь Замовника.

1.5.Учасник зобов’язується приймати від населення платежі за спожитий природний газ з дотриманням технічних вимог до прийому платежів від населення за спожитий природний газ, згідно Додатку №1, №2, №3 до цього Договору.

 

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

Послуги,що надаються Учасником  Замовнику повинні відповідати вимогам діючого законодавства України.

 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За надання послуг за цим Договором Замовник сплачує Учаснику комісійну виногороду у розмірі ___% відсотків від загальної суми прийнятих платежів за місяць.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

 

4.1. Плата, визначена п.3.1. цього Договору, виплачується Замовником   до 10 числа  місяця  наступного за звітним шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Учасником рахунком з реєстром (додаток 2) У разі, якщо цей день припадає на вихідний, неробочий або святковий день, плата, визначена п.3.1. цього Договору, сплачується у перший за ним робочий день.

4.2. Підставою для оплати Замовником Учаснику комісійної винагороди є надання Учасником:

- акту приймання –передачі послуг до 10 числа місяця, наступного за звітним;

- рахунок для сплати комісійної винагороди Банку з вказаними реквізитами до 10 числа місяця, наступного за звітним;

- Реєстр прийнятих за розрахунковий період платежів на користь Замовника із сумою комісійної винагороди.

4.3. Рахунок надсилається за адресою: 87515 м.Маріуполь, вул. Миколаївська, буд.16.

4.4. До рахунка додаються: акт приймання-передачі  послуг та інші документи.

 

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Строк надання послуг з моменту укладення договору по 31.12.2011р.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) ____

_______________________________________________________________________

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги ;

6.1.2. Постійно проводити  звірку наданих Учасником відповідно до вимог до технічних вимог до прийому від населення за спожитий природний газ електронних реєстрів та  квітанцій розрахунків за природний газ. Якщо під час перевірки  будуть виявлені розходження в сумах прийнятих та перерахованих платежів, Замовник  повідомляє про це.  Учасника в свою чергу  протягом однієї робочої доби виправляє допущені помилки  та вжити всі заходи по виявленню причин виникнення розходжень;

6.1.3. Надати розрахунковому центру Учасника щомісячно не пізніше 10 числа поточного місяця в електронному вигляді інформацію про зміни бази платників, включаючи поточні нарахування та зміни тарифів. Структура та склад переданої інформації повинна відповідати Додатку 3 до цього Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати належне виконання Учасником послуг обумовлених цим Договорам.

6.2.2.Повернути рахунок  Учаснику без здійснення оплати при невиконанні Учасником п.4.2. цього Договору  та технічних вимог до прийому платежів від населення.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання послуг відповідно до умов визначених цим Договором та додатками до нього.  Учасник повинен надавати послуги по прийманню платежів на користь Замовника всіма підзвітними установами Учасника, шляхом приймання готівки в сумах, самостійно визначених платником, та подальшого перерахування на рахунок Замовника, а також безготівковим шляхом з використанням платіжних карток;

6.3.2 Перерахування прийнятих коштів на рахунок Замовника здійснюється в день приймання платежу або не пізніше наступного банківського дня після надходження розрахункових документів із відповідних установ (філій).

Перерахування прийнятих безготівкових платежів з використанням платіжних карток на рахунок Замовника здійснюється не пізніше наступного банківського дня;

6.3.3. Інші обов’язки Учасника визначені у Додатку 1 до цього договору.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату від Замовника за надані послуги ;

 

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх забов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором. Складається акт про виявлення розбіжностей, який підписується сторонами. Цей акт враховується при здійсненні оплати за надані послуги.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання  забов'язань щодо надання послуг Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного/ несвоєчасно виконаного забов’язання.

7.3. Учасник не несе відповідності за ненадходження перерахованих сум на поточний рахунок Учасника в тому випадку, якщо в інформації, передаваємої Замовником Учаснику, невірно вказані банківські реквізити Учасника, Відповідальність за наслідки внаслідок порушення умов, викладених в пункті 6.1.4. Замовник приймає на себе.

7.4.Учасник несе відповідальність за повне і своєчасне перерахування коштів отриманих від споживачів.

7.5. При наявності помилок у електронному реєстрі платежів (відсутність або не відповідність даних, вказаних у квитанціях та у реєстрі) Учасник лишається права на повне винагородження за прийняті платежі, вказані в реєстрі.

7.6. Помилки оформлюються актом виявлення помилок, який підписується обома сторонами та є підставою для зменшення винагороди Учасника.

 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 банківських  днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються

Торгово- промисловою палатою України.__________________

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 банківських  днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у господарському суді.

 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання у строки передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель» №2289 від 01.06.2010р. і діє до    31.12.2011р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. В усьому іншому, що прямо не передбачено даним договором, сторони керуються діючим  законодавством України.

11.2. Інформація про суми отриманих грошових коштів, які надійшли від платників на рахунок Замовника, а також інформація про заборгованість платників за комунальні послуги є конфіденційною та не підлягає розголошенню іншим зацікавленим особам, крім випадків, обумовлених законодавством. Сторони несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно законодавства

11.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться  тільки за згодою сторін і є дійсними з моменту їх підписання та скріплення печатками сторін.

 

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

 

Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток 1, Додаток 2,  Додаток 3 Інші додатки та додаткові угоди, які будуть укладені у майбутньому.

 

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Учасник                                                                                          Замовник

___________________________________               ВАТ по газопостачанню та

газифікації

(найменування)                                                          «Маріупольгаз»

___________________________________               ЄДРПОУ 02789397

(найменування/П. І. Б)                                               Інд. податковий № 033611305198

___________________________________                Свідоцтво платника ПДВ №

06520062

(ідентифікаційний код)                                              87515 Донецька обл.,

м.Маріуполь,

вул. Миколаївська, б 16

___________________________________              Тел. (0629) 33-41-06

(місце знаходження)                                               Факс (0629) 52-69-21

___________________________________                Код банку  394200

п/рах. 2603830119796 у Філії-

(телефон)                                                                     Маріупольське відділення №8013

ВАТ«Ощадбанк»

___________________________________

(телефакс)

___________________________________

(рахунок у Державному казначействі

або у банку)

__________________________________

(підпис)                                                                       ________________________

М. П.                                                                                               М.П.

 

Додаток № 1

до Договору про закупівлю послуг приймання платежів від населення за спожитий природний газ

№ __________________ від «___» _________ 2011 року

м. Маріуполь                                                            «___» _________ 2011 року

Технічні вимоги до прийому платежів від населення

за спожитий природний газ

1. Вимоги до технічного заповнення Рахунків за спожитий природний газ (квитанцій).

1.1. Прийом платежів від населення за спожитий природний газ проводиться Виконавцем, згідно Рахунків за спожитий природний газ (квитанцій), пред'явлених абонентом.

1.2. Виконавець забезпечує прийом у населення квитанцій з обов'язковим заповненням:

-       особистого рахунку;

-       П.І.Б.;

-       адреси;

-       загальної суми платежу.

При наявності установленого у абонента лічильника:

-       поточні показання лічильника;

-       попередні показання лічильника.

1.3. Повідомлення згідно рахунку має бути заповнено аналогічно Рахунку.

1.4. На повідомленні згідно рахунку має бути виконана відмітка працівника Виконавця про прийняту суму платежу, дату прийняття платежу, засвідчені підписом (прізвище, підпис) касира та печаткою організації (відділу, філіалу) або відтиском касового апарату.

2. Вимоги до електронного реєстру платежів.

2.1. Виконавець забезпечує щоденне надання у ВАТ “Маріупольгаз” електронного реєстру платежів не пізніше наступного робочого дня прийняття платежів від населення з наданням на наступний день, в якості підтвердження, обандеролених квитанцій.

2.2. Електронний реєстр прийнятих платежів повинен мати структуру згідно
додатку 2.

2.3. Електронний обмін інформацією здійснюється згідно з довідником абонентів, наданим  ВАТ “Маріупольгаз”. Структура довідника наведена у додатку 3.

2.4. Усі поля електронного реєстру повинні бути заповнені. Його  найменування повинно відповідати даті прийняття платежів.

2.5. Електронний реєстр повинен бути сформований щодо платежів які були прийняті за підсумками одного робочого дня (не допускається внесення у реєстр за певну дату платежів, дані щодо платежів прийнятих в інший день).

2.6. Реєстр прийнятих платежів не повинен містити платежів іншого призначення (прийом платежів від комунально — побутових підприємств, за виконані роботи та ін.)

2.7. У випадку прийняття Виконавцем платежів іншим способом (банкомат, термінал, безготівковий розрахунок та ін.), складається та надається у ВАТ “Маріупольгаз” окремий електронний реєстр.

2.8. Електронний реєстр прийнятих платежів в *.dbf  форматі автоматично конвертується в базу даних ВАТ “Маріупольгаз”.

2.9. Допускається формування єдиного електронного реєстру прийнятих платежів за певну дату всіма відділенями/філіалами Виконавця.

При цьому обандеролення квитанцій повинно бути виконано кожним відповідним відділом/філіалом Виконавця.

3. Вимоги по обандероліванню квитанцій.

3.1. Виконавець забезпечує надання в ВАТ “Маріупольгаз” обандеролених квитанцій про оплату населення за спожитий природний газ за підсумками кожного робочого дня у строк передбачений п.2.1 додатку 1.

3.2. Квитанції, які були прийняті на протязі робочого дня, мають бути обандеролені.

3.3. Бандеролі мають бути підписані:

-   вказано відділення/філія Виконавця;

-   вказано дату прийняття платежів;

-   вказано кількість квитанцій в бандеролі;

-   вказана загальна сума обандеролених квитанцій.

3.4. Квитанції абонентів мають бути обандеролені у порядку, відповідно до електронного реєстру платежів.

3.5. Обандеролені квитанції мають бути самостійно доставлені в ВАТ “Маріупольгаз” не пізніше наступного робочого дня надавання електронного реєстру платежів.

4. Цей додаток складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, є невід’ємною частиною Договору, і діє протягом дії Договору.

Від Замовника

Від Виконавця

________________/_____________/

________________/_____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Договору про прийом платежів від населення за спожитий природний газ

№ __________________ від «___» _________ 2011 року

м. Маріуполь                                                            «___» _________ 2011 року

Формат файлу-реєстру платежів

1. Формат dbf
1.1. Найменування файлу будується за наступною схемою:

F

. DBF, де
F - символ, для правильного розпізнавання файлу;
DD - день (01-31);
MM - місяць (01-12);
YY - рік (останні дві цифри);
Приклад, F220709.DBF -22 липня 2009

1. 2. Файл повинен бути сформований у форматі DBF.
1.3. Структура файлу

NOMER

N (6)

Особовий рахунок абонента

FIO

C (30)

ПІБ абонента

ADR

C(50)

Адреса абонента

LASTPOK

N (6)

Попередні покази лічильника (при наявності приладу обліку)

POK

N (6)

Поточні показання лічильника (при наявності приладу обліку)

SUMMA

N (10,2)

Сума оплати

KVIT

N(1)

Ознака наявності квитанції при здійсненні платежу (1-оплата за квитанцією, 0-оплата без квитанції)

FILIAL

C(20)

Найменування (номер) філії банку

DATA

D

Дата оплати

Формат дати в полі DATA повинен строго відповідати формату dd.mm.yyyy.

2. Цей додаток складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, є невід’ємною частиною Договору, і діє протягом дії Договору.

Від Замовника

Від Виконавця

________________/_____________/

________________/_____________/

Додаток № 3

до Договору про прийом платежів від населення за спожитий природний газ

№ __________________ від «___» _________ 2011 року

м. Маріуполь                                                                                  «___» _________ 2011 року

 

1. Структура довідника абонентів ВАТ «Маріупольгаз»

 

Поле DBF

Тiп

Опис

FIO

CHAR(50)

ПІБ платника

LS

CHAR(12)

Особовий рахунок

STREET

Char(100)

Найменування вулиці

NPNAME_P

Char(50)

Найменування населеного пункту

BUILDING

Char(10)

Номер будинку

FLAT

Char(10)

Номер квартири

 

2. Цей додаток складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, є невід’ємною частиною Договору, і діє протягом дії Договору.

Від Замовника

Від Виконавця

________________/_____________/

________________/_____________/

 

 

Додаток №3Д

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ЗАВДАТКУ

м. Маріуполь                                                                        “__” ______________2011р.

 

__________________________________________________(надалі іменується Учасник-переможець) в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________ з однієї сторони, та Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз” (надалі іменується Замовник) в особі ________________________________________________________що діє на підставі ____________з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо — Сторона) уклали цей договір про надання завдатку (надалі іменується Договір про завдаток) у відповідності з параграфом 5 глави 49 Цивільного кодексу України, статею 26 Закону України “Про здійснення державних закупівель” № 2289 від 01.06.2010р. та умовами документації конкурсних торгів, з метою підтвердження укладення Сторонами Договору _______________ № ______ від___________(надалі іменується Договір про закупівлю) та на забезпечення його виконання  про таке:

 

 1. Сторони дійшли згоди в тому, що  на забезпечення виконання Договору про закупівлю Учасник передає Замовнику завдаток у розмірі _____________ грн.
 2. Замовник повертає завдаток після виконання учасником -переможцем договору про закупівлю протягом троьх банківських днів з моменту виконання договору.
 3. Замовник також повертає завдаток  у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсним, у випадках передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону України “Про здійснення державних закупівель” № 2289 від 01.06.2010 року не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.
 4. У разі невиконання або неналежного виконання  Учасником умов Договору, що сталося з його вини, завдаток залишається у Замовника.
 5. Усі спори, що виникають з цього договору про завдаток або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
 6. Цей договір про завдаток вважається укладеним з моменту перерахування Учасником - переможцем на рахунок Замовника грошової суми вказаної в п.1 цього Договору про завдаток.
 7. Строк цього договору про завдаток починає свій перебіг у момент визначений п. 6 цього Договору про завдаток, та триває до моменту виконання учасником — переможцем Договору про закупівлю.
 8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору про завдаток і не врегульовані ним регулюються відповідними нормами чинного законодаства України, а також звичаями ділового оборота, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 9. Цей договір про завдаток складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ і РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК                                                                                     УЧАСНИК-ПЕРЕМОЖЕЦЬ

 

ВАТ “Маріупольгаз”                                                            ____________________________

87515, м. Маріуполь                                                            ____________________________

вул. Миколаївська, 16                                                                      ____________________________

ЄДРПОУ 03361135 МФО 335742                                       ____________________________

р/р 26007900175722 у філії ПАТ “ПУМБ”                        ____________________________

у м. Маріуполі                                                                                 ____________________________

 

_______________/________________/                                          ____________/________________/