Програма відповідності

                                                                                  

 

ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ

ПАТ«Маріупольгаз»

 

вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу»

 

 1. Вступ

1.1. Правові засади

Ця Програма розроблена на виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої статті 38 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), відповідно до якої, ПАТ«Маріупольгаз», як оператор газорозподільної системи, зобов’язаний розробити та впроваджувати програму відповідності згідно із статтею 39 зазначеного Закону. 

         Крім того, Програма спрямована на виконання частини четвертої статті 19 Закону щодо заборони дискримінації замовників, та частини сьомої статті 19 Закону щодо забезпечення конфіденційності інформації.

У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.

        

1.2. Мета та принципи впровадження Програми

Метою цієї Програми є впровадження у ПАТ«Маріупольгаз» (далі – «Компанія») системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону.

Заходи з впровадження Програми ґрунтуються на таких принципах:

- заборони провадження Компанією діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;

- юридичної та організаційної незалежності діяльності Компанії з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;

- систематичного та безперервного моніторингу та звітування щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Компанії, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);

- заборони використання Компанією об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

Результатом впровадження Програми є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються Компанією.

         Для забезпечення досягнення зазначеної метиПрограма регулює:

- права та обов’язки посадових осіб та працівників Компанії;

- порядок укладення договорів;

- правила доступу до інформації;

- порядок моніторингу та звітування про виконання Програми.

 

2. Заходи з відокремлення та незалежності Компанії, як оператора газорозподільної системи

2.1. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності

Компанія не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.

Посадовим особам компанії забороняється вчиняти будь-які дії, які пов’язані із здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності, зокрема:

- вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Компанією діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу;

- укладати правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Компанія виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, та виконує функції цих осіб у здійснення зазначених видів діяльності;

- передбачати фінансування заходів, пов’язаних з  постачанням та (або) видобутком природного газу Компанією у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Компанії;

Зазначені обмеження не поширюються на діяльність Компанії, спрямовану на  розвиток газорозподільної системи з метою приєднання нових споживачів, газодобувних підприємств або підвищення пропускної спроможності газорозподільної системи.

Вчинення правочинів, відповідно до яких Компанія виступає прямим або опосередкованим власником корпоративних прав, інвестором, стороною договору про спільну діяльність тощо щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу дозволяється за умови суворого дотриманням вимог п.2.2 цієї Програми.

 

2.2. Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності

Посадові особи Компанії мають визначені Статутом Компанії повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Компанії від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством). 

Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

При цьому під участю у діяльності розуміється:

- суміщення посад;

- наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числі у близьких родичів;

- безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та видобутку природного газу, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника природного газу, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Компанії з розподілу природного газу (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення газопостачання споживачу тощо).

 

2.3. Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання то (або) видобутку природного газу

Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання то (або) видобутку природного газу здійснюється виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

Забороняється  взаємодія з суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за таким напрямками:

- надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб’єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

- організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програми тощо;

- розміщення на сайті Компанії в мережі Інтернет, сторінках Компанії в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Компанії) логотипів, товарних знаків  зазначених суб’єктів господарювання;

- використання Компанією об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

 

2.4. Запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з цією діяльністю, у Компанії впроваджується Порядок укладення договорів, який затверджується генеральним директором Компанії.

Зазначений Порядок регламентує дії посадових осіб та працівників Компанії при укладенні договорів та ґрунтується на вимогах:

- Цивільного кодексу України;

- Закону України «Про ринок природного газу»;

- Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правилами постачання природного газу, інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;

- типових договорів, затверджених у встановленому порядку.

При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

- надавати будь-які преференції окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або локальними актами Компанії, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників, та не надаються іншим, аналогічним за визначеними цими актами ознаками, замовникам послуг;

- висувати до замовників послуг Компанії додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Компанією.  

Порядок має передбачати механізм укладення договорів за принципом «єдиного вікна». Узгодження договорів між структурними підрозділами Компанії виконуються працівниками Компанії без залучення представників замовників.

Порядок встановлює персональну відповідальність посадових осіб та працівників Компанії у дотриманні вимог законодавства та цієї Програми при укладенні договорів.

 

2.5. Порядок доступу до інформації

З метою недопущення створення конкурентних переваг для будь-яких суб’єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, шляхом використання інформації Компанії з обмеженим доступом, впроваджується Порядок доступу до інформації (затверджується генеральним директором Компанії).

Зазначений Порядок ґрунтується на таких принципах:

- суворої відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);

- поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворої регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;

- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Компанії в мережі Інтернет;

- персональної відповідальності посадових осіб та працівників Компанії за виконання правил поводження з інформацією.

З усіма посадових особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються Договори про нерозголошення відповідної інформації, за формою, встановленою Порядком.

 

3. Уповноважена особа та моніторинг виконання Програми

3.1. Уповноважений з питань відповідності

З метою забезпечення належного моніторингу виконання цієї Програми у Компанії вводиться посада Уповноваженого з питань відповідності (далі – «Уповноважений»), який виконує такі основні функції:

- моніторинг виконання цієї Програми;

- участь у розробці розпорядчих документів Компанії з питань, які регламентуються цією Програмою;

- інформування посадових осіб Компанії щодо виявлених порушень або недоліків у реалізації цієї Програми;

- складання звітів з виконання цієї Програми.

Уповноважений призначається на посаду генеральним директором Компанії після затвердження його кандидатури Регулятором.

Уповноважений звільняється з посади генеральним директором Компанії після попереднього письмового узгодження з Регулятором.

Уповноважений не може займати посади або мати повноваження, економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання (у т.ч. іноземним), що здійснює діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

Уповноважений має володіти достатньою кваліфікацією та досвідом для здійснення своїх функцій та бути повністю неупередженими, а також мати доступ до всієї необхідної інформації Компанії.

Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, яке затверджується генеральним директором Компанії.

Зазначене Положення визначає:

- вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого;

- порядок призначення та звільнення Уповноваженого;

- обов’язки, права та повноваження Уповноваженого, гарантії його незалежності у здійсненні функцій.

 

3.2. Моніторинг виконання Програми

Моніторинг виконання цієї Програми здійснюється Уповноваженим на підставі Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, яка затверджується генеральним директором Компанії.

Порядок моніторингу ґрунтується на таких принципах:

- об’єктивність та незалежність оцінок;

- систематичність і безперервність моніторингу;

- охоплення всіх сфер діяльності Компанії, що регламентуються цією Програмою;

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:

- доступу до інформації Компанії з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання Договору про нерозголошення;

- бути присутнім на засіданнях Компанії, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою;

- надавати посадовим особам Компанії висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

  

3.3. Звіт з Виконання Програми

Щорічний звіт про виконання Програми відповідності готується Уповноваженим, затверджується генеральним директором Компанії та подається Регулятору на паперовому та електронному носіях для подальшого розміщення на сайті Регулятора в мережі Інтернет.

Вимоги щодо структури Звіту та терміну його підготовки встановлюються Порядком моніторингу дотримання вимог Програми.

 

4. Організаційні заходи з впровадження Програми

З метою забезпечення належного виконання цієї Програми, генеральний директор Компанії видає розпорядчий документ, яким персонально визначає відповідальних за виконання наведених нижче заходів:

- доведення змісту цієї Програми до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб Компанії під особистий підпис;

- розробка та затвердження нормативних документів Компанії, передбачених цією Програмою;

- приведення у відповідність до цієї Програми Положень про структурні підрозділи Компанії, посадових інструкцій, інших розпорядчих документів Компанії;

- підписання Договорів про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

- організація призначення генеральним директором Компанії за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи.